Giá trị khóa học mang lại

  • Nâng cao năng lực, kỹ năng đàm phán, thương thuyết của BGH
  • Có chiến lược đàm phán phù hợp với công việc của BGH & nghệ thuật xử lý tình huống trong đàm phán

Nội dung khóa học

  • Đàm phán là gì? Chiến lược đàm phán trong quản trị nhà trường
  • Tiến trình đàm phán&những sai lầm thường gặp
  • Kỹ năng đàm phán đỉnh cao trong QTTH

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN

ĐĂNG KÝ
TẬP HUẤN