Giá trị khóa học mang lại

  • BGH Nhà trường hiểu được quy luật của cảm xúc & ứng dụng trong công tác QTTH
  • BGH Nhà trường thực hành kỹ thuật quản trị cảm xúc trong hoạt động quản lý, điều hành tổ chức
  • Quản trị được cảm xúc và điều chỉnh hành vi phù hợp nhằm đạt hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành tổ chức.

Nội dung khóa học

  • Cảm xúc là gì? Quy luật vận hành của cảm xúc
  • Hậu quả của cảm xúc đối với cán bộ quản lý
  • Kỹ thuật quản trị cảm xúc dành cho cán bộ quản lý: 4 bước để quản trị cảm xúc

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN

ĐĂNG KÝ
TẬP HUẤN