Giá trị khóa học mang lại

  • Cha mẹ biết cách loại bỏ bạo lực để chăm sóc giáo dục con bằng phương pháp tích cực.

Nội dung khóa học

  • Kỷ luật bằng đòn roi đem đến điều gì cho con?
  • Sử dụng kỷ luật tích cực cần thực hiện theo nguyên tắc nào?
  • Ứng dụng kỷ luật tích cực như thế nào trong nuôi dạy con?

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO