Giá trị khóa học mang lại

  • Giáo viên có kỹ năng trong giao tiếp, đàm phán, thương thuyết với học sinh, phụ huynh trong các tình huống nhằm đạt được mục tiêu giáo dục, đào tạo.

Nội dung khóa học

  • Đàm phán là gì?
  • Để đàm phán hiệu quả với học sinh và phụ huynh thì cần những chiến lược gì và tuân thủ tiến trình nào?

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN