Giá trị khóa học mang lại

  • Giáo viên nhận biết được các dấu hiệu, nguy cơ và có thể giúp học sinh phòng/chống được bạo lực học đường, từ đó có thể xây dựng được cách thức để hỗ trợ học sinh phòng ngừa bạo lực học đường.

Nội dung khóa học

  • Bạo lực học đường là gì và bằng những hình thức nào?
  • Làm thế nào để giáo viên có thể nhận biết cũng như giúp đỡ được học sinh nhận biết và phòng chống được hành vi bạo lực học đường?

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO