Giá trị khóa học mang lại

  • Cha mẹ có kiến thức cơ bản về nghề cao quý “làm cha mẹ”.
  • Biết cách xây dựng giá trị của gia đình. xây dựng niềm tin với con cái.
  • Tạo ra vòng kết nối giữa các thành viên trong gia đình.

Nội dung khóa học

  • Vai trò/ trách nhiệm của cha mẹ với con là gì?
  • Xây dựng các giá trị của gia đình như thế nào?
  • Kết nối các thành viên trong gia đình, tạo niềm tin giữa cha mẹ và các con như thế nào?

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO