Giá trị khóa học mang lại

  • Nâng cao hiệu quả quản trị (đánh giá khách quan, chính xác thực trạng đội ngũ, rà soát về số lượng, chất lượng và cơ cấu…).
  • Đáp ứng yêu cầu các chương trình giáo dục mới.
  • BGH Nhà trường có nghệ thuật quản trị nhân sự, quản trị tài chính, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu các chương trình giáo dục phổ thông mới

Nội dung khóa học

Quản trị trường học vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Muốn quản trị trường học chúng ta cần có nghệ thuật quản trị, trong đó gồm có:

  • Quản trị công việc
  • Quản trị nhân sự
  • Quản trị thời gian
  • Quản trị hành chính
  • Quản trị tài chính

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN

ĐĂNG KÝ
TẬP HUẤN