THAM VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

Giá trị khóa học mang lại

  • Tham vấn tâm lý học đường, mọi giáo viên đều có thể nhận diện các vấn đề tâm lý của học sinh. 
  • Mọi giáo viên biết cách can thiệp, hỗ trợ kịp thời giúp học sinh ổn định tâm lý và học tập tốt.

Nội dung khóa học

  • Tham vấn tâm lý học đường là gì?
  • Làm thế nào để nhận diện trẻ có vấn đề tâm lý?
  • Để giúp được trẻ vượt qua các khó khăn về tâm lý cán bộ quản lý cần làm gì?

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN

ĐĂNG KÝ
TẬP HUẤN