TRUYỀN THÔNG TRONG QUẢN TRỊ TRƯỜNG HỌC

Giá trị khóa học mang lại

  • BGH Nhà trường hiểu được nội dung, hình thức & phương pháp cần truyền thông trong QTTH
  • BGH Nhà trường biết cách xây dựng kịch bản truyền thông QTTH
  • BGH Nhà trường biết cách xử lí khủng hoảng truyền thông QTTH

Nội dung khóa học

  • Truyền thông trong quản trị trường học (QTTH) là gì & nó quan trọng như thế nào?
  • Nội dung, hình thức & phương thức truyền thông trong QTTH
  • Kịch bản truyền thông trong QTTH & cách thức khắc phục khủng hoảng truyền thông trong QTTH

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN

ĐĂNG KÝ
TẬP HUẤN